Regulamin sklepu internetowego jakmedytowac.pl/produkty

Dzień dobry!

Nazywam się Sylwester Rogalski i jestem twórcą produktów elektronicznych, które sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://jakmedytowac.pl/produkty. Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłeś mnie swoim zaufaniem i jesteś zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:

Sylwester Rogalski
Wyszyńskiego 44,
55-120 Oborniki Śląskie
POLSKA

REGON:364877540
NIP:6891210994

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail [email protected]

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Sylwester Rogalski

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2)    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3)    Operator Płatności –

TPAY.COM

Krajowy Integrator Płatności S.A.
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

4)    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://jakmedytowac.pl/produkty/regulamin/

5)    Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://jakmedytowac.pl/produkty/

6)    Sprzedawca – Sylwester Rogalski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Sylwester Rogalski” ul. Wyszyńskiego 44, 55-120 Oborniki Śląskie NIP: 6891210994

7)    Kurs – kurs on-line – produkt dostępny jedynie przez stronę Sklepu

§ 2
Postanowienia wstępne

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3.     Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1)    dostęp do Internetu,

2)    standardowy system operacyjny,

3)    standardowa przeglądarka internetowa,

4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego to:

1.     dostęp do Internetu,

2.     standardowy system operacyjny

3.     standardowa przeglądarka internetowa

4.     standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

5.     posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5.     Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1)    dostęp do Internetu,

2)    standardowy system operacyjny,

3)    standardowa przeglądarka internetowa,

4)    standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

5)    standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

7)    posiadanie aktywnego adresu e-mail .

6.     Kupujący, dokonując zakupu zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane:

1.    Imię

2.    Adres e-mail

7.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

8.     Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

2.     Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta w Sklepie. Założenie konta następuje w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.

3.     Jeżeli Kupujący zdecyduje się kupić produkt w Sklepie i tym samym założyć w nim konto, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego, historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie oraz informacje umożliwiające dostęp do zakupionych produktów. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła. (więcej o tym w § 5)

4.     Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

5.     Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.     Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8.     Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

9.     Dostęp do zakupionego Kursu nie jest limitowany czasowo. Jest on możliwy tak długo jak długo istnieje Sklep.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

1.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

1.     W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1)    wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

2)    wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;

                                               i.     jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, konto zostanie automatycznie założone w momencie żłożenia zamówienia

ii.     jeżeli Kupujący posiada w Sklepie to w tym momencie może się zalogować i kontynuować składanie zamówienia

3)    zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

4)    kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2.     Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

3.     Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail szczegółowych informacji umożliwiających na skorzystanie z zakupionego produktu:

1)    W przypadku ebooka – zostanie wysłany link umożliwiający jego pobranie

2)    W przypadku kursów i nagrań – dostęp jest możliwy po zalogowaniu się do sklepu i przejście do zakładki „Moje kursy”

i.     Loginem użytkownika jest podany adres e-mail przy składaniu zamówienia

ii.     Hasłem użytkownika jest automatycznie wygenerowane hasło przy zakładaniu konta lub hasło samodzielnie zdefiniowane przez użytkownika.

Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.”

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.     Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy .

3.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://jakmedytowac.pl/produkty/dokumenty/ jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.     Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4.     Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie https://jakmedytowac.pl/produkty/dokumenty/, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7.     Ćwiczenia zaprezentowane w produktach nie zastępują leczenia medycznego. We wszelkich zagadnieniach dotyczących zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://jakmedytowac.pl/produkty/polityka-prywatnosci/

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.     Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2019

5.     Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.